ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Soul Coffee Cambodia

Soul Coffee Cambodia

  • $
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

EDEL Café

EDEL Café

  • $
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ

TEAMCoffee - Exchange Square

TEAMCoffee - Exchange Square

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ខ្មែរ