ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Cokobar Coffee & Tea

Cokobar Coffee & Tea

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Village Coffee

Village Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Coco Cat Café

Coco Cat Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ