ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ, សាលាដ

ហាងកាហ្វេ

Black Canyon Coffee

Black Canyon Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, បង្អែម

ថៃ

Pleng Chan

Pleng Chan

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងនំ, ហាងភេសជ្ជៈ, ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ