ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Cafista Coffee

Cafista Coffee

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

About Blue

About Blue

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Buddy Village ភូមិបាតឌី

Buddy Village ភូមិបាតឌី

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

វីដេអូណែនាំ មើលទាំងអស់

Light Cafe - A Coffee Shop by Day and a Bar by Night
1:13

Light Cafe - A Coffee Shop by Day and a Bar by Night