ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

​The Ann Coffee

​The Ann Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ, សាលាដ

ហាងកាហ្វេ

Black Canyon Coffee

Black Canyon Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, បង្អែម

ថៃ