ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Cup & Cart Coffee

Cup & Cart Coffee

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Cactus coffee garden

Cactus coffee garden

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Phnom Coffee

Phnom Coffee

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

វីដេអូណែនាំ មើលទាំងអស់

Light Cafe - A Coffee Shop by Day and a Bar by Night
1:13

Light Cafe - A Coffee Shop by Day and a Bar by Night