ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

EDEL Café

EDEL Café

  • $
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ហាងនំ

TEAMCoffee - Exchange Square

TEAMCoffee - Exchange Square

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ខ្មែរ

Threebakery

Threebakery

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ហាងនំ