ហាងបើកថ្មី

None Image

ហាងកាហ្វេ

Phnom Coffee

 • Open
 • $ - $$
None Image

ហាង ភីហ្សា

អុីតាលី

អាមេរិច

Pizza Hut Cambodia

 • Open
 • $ - $$$
None Image

ហាងកាហ្វេ

Cactus coffee garden

 • Open
 • $ - $$
None Image

ហាងកាហ្វេ

Cup & Cart Coffee

 • Open
 • $ - $$
None Image

ហាងកាហ្វេ

Arabica Phnom Penh The Commune Toul Kork

 • Open
 • $ - $$$
None Image

ហាងភេសជ្ជៈ

Truedan Norodom

 • Open
 • --
None Image

បារាំង

De Charcuterie

 • Open
 • $ - $$$