ហាងបើកថ្មី

None Image

ហាងកាហ្វេ

ស្រយាល - Sroyal Café & Pub

  • Open
  • $ - $$
None Image

ហាងកាហ្វេ

Phnom Coffee

  • Open
  • $ - $$
None Image

ហាង ភីហ្សា

អុីតាលី

អាមេរិច

Pizza Hut Cambodia

  • Open
  • $ - $$$
None Image

ហាងកាហ្វេ

Cactus coffee garden

  • Open
  • $ - $$