ហាងបើកថ្មី

None Image

ហាងកាហ្វេ

​The Ann Coffee

 • Open
 • $ - $$
 • សាំងវិច
 • កាហ្វេ
None Image

ហាងនំ

Pong Cambodia

 • Open
 • $ - $$
 • ប៊ឺហ្គឺរ
None Image

អាមេរិច

The Cut

 • Open
 • $ - $$
 • អាហារសមុទ្រ
 • ផាសស្តា
 • ស្ពាកាទី
 • ស្ទេក
None Image

ហាងនំ

ហាងកាហ្វេ

An Cha Taiwan Milk Tea - Khalandale

 • Open
 • $ - $$
 • តែទឹកដោះគោ
 • តែគុជ
 • តែផ្លែឈើ