ហាងបើកថ្មី

None Image

អាមេរិច

The Cut

 • Open
 • $ - $$
 • អាហារសមុទ្រ
 • ផាសស្តា
 • ស្ពាកាទី
 • ស្ទេក
None Image

ហាងនំ

ហាងកាហ្វេ

An Cha Taiwan Milk Tea - Khalandale

 • Open
 • $ - $$
 • តែទឹកដោះគោ
 • តែគុជ
 • តែផ្លែឈើ
None Image

ជប៉ុន

FUMIZEN

 • Open
 • --
 • ស៊ូស៊ី
 • សាសុីមី
None Image

ហាងកាហ្វេ

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

 • Open
 • $ - $$
 • សាំងវិច
 • កាហ្វេ
 • សាលាដ