ហាងបើកថ្មី

None Image

ជប៉ុន

FUMIZEN

 • Open
 • --
 • ស៊ូស៊ី
 • សាសុីមី
None Image

ហាងកាហ្វេ

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

 • Open
 • $ - $$
 • សាំងវិច
 • កាហ្វេ
 • សាលាដ
None Image

អាហាររហ័ស

Hot Star Large Fried Chicken

 • Open
 • $ - $$
 • សាច់មាន់
 • មាន់បំពង
 • ប៊ឺហ្គឺរ