ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ជុំរុំកាហ្វេ

ជុំរុំកាហ្វេ

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, សាំងវិច

ហាងកាហ្វេ, អាមេរិច, ខ្មែរ

Saawaan 'D Restaurant

Saawaan 'D Restaurant

  • $ - $$$
  • បិទ

ខ្មែរ, ថៃ

មាន់អាំងតាពាក់មួក

មាន់អាំងតាពាក់មួក

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ខ្មែរ