ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Tipico Tapas

Tipico Tapas

  • $$
  • បិទ

អុីតាលី

Che Culo Cambodia

Che Culo Cambodia

  • $ - $$$
  • បិទ

អាមេរិច, ម៉ិកស៊ិក, អុីតាលី, បារ, ហាងភេសជ្ជៈ

Segafredo Zanetti Espresso

Segafredo Zanetti Espresso

  • $ - $$
  • បិទ

អុីតាលី, ហាងភេសជ្ជៈ, អាហាររហ័ស, ហាងកាហ្វេ, មជ្ឈឹមបូព៌ា