ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេសុី, អាមេរិច, ចិន, ខ្មែរ, សិង្ហបុរី

BrewHouse

BrewHouse

  • $
  • បើក

ហាងកាហ្វេ, ចិន, ហាងនំ, ខ្មែរ, អាហាររហ័ស

The Spoon Restaurant

The Spoon Restaurant

  • $$ - $$$$
  • បើក

ថៃ, ចិន, ខ្មែរ, អាមេរិច