ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Blue Veranda

Blue Veranda

  • $ - $$
  • បិទ

បារាំង, អាមេរិច

ជុំរុំកាហ្វេ

ជុំរុំកាហ្វេ

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, សាំងវិច

ហាងកាហ្វេ, ខ្មែរ, អាមេរិច

Saawaan 'D Restaurant

Saawaan 'D Restaurant

  • $ - $$$
  • បិទ

ថៃ, ខ្មែរ