ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេសុី, អាមេរិច, ចិន, ខ្មែរ, សិង្ហបុរី

Feel Good Coffee

Feel Good Coffee

  • $ - $$
  • បើក

អាហាររហ័ស, ខ្មែរ, ថៃ, ហាងកាហ្វេ

Ambau Khmer restaurant

Ambau Khmer restaurant

  • $$ - $$$
  • បើក

ថៃ, ខ្មែរ