ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

New Season Indian Restaurant

New Season Indian Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

ឥណ្ឌា, ឥណ្ឌូនេស៊ី

Warung Bali

Warung Bali

  • $
  • បើក

ឥណ្ឌូនេស៊ី

Sumatra Restaurant

Sumatra Restaurant

  • $
  • បើក

ឥណ្ឌូនេស៊ី