ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ដានីនំខ្មែរ - Dani Num Khmer

ដានីនំខ្មែរ - Dani Num Khmer

  • $
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ហាងនំ, ខ្មែរ

Mak Rachana - ម៉ាក់រចនា ពងទាកូនឆ្ងាញ់

Mak Rachana - ម៉ាក់រចនា ពងទាកូនឆ្ងាញ់

  • $
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ

នំអាកោរខ្ទិះយាយរ៉ា - YEY RA Steamed Rice Cake with Coconut Cream

នំអាកោរខ្ទិះយាយរ៉ា - YEY RA Steamed Rice Cake with Coconut Cream

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ, បង្អែម

ហាងនំ

វីដេអូណែនាំ មើលទាំងអស់

Khmer Street Food Reaction!
7:13

Khmer Street Food Reaction!