ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ពោះជ្រូក ១៦៨​ ចែហួរស៊ុបចង្កាក់បឹងកេងកង

ពោះជ្រូក ១៦៨​ ចែហួរស៊ុបចង្កាក់បឹងកេងកង

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ

ម្ជូរក្រឡុក310 Phnom Penh

ម្ជូរក្រឡុក310 Phnom Penh

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ

លតឆាសៀមរាប ១៩៩១ Lotcha Siem Reap 1991

លតឆាសៀមរាប ១៩៩១ Lotcha Siem Reap 1991

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ

វីដេអូណែនាំ មើលទាំងអស់

Khmer Street Food Reaction!
7:13

Khmer Street Food Reaction!