ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

នំពពារប្រៃ ម្ចាស់ដើម

នំពពារប្រៃ ម្ចាស់ដើម

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

វៀតណាម, ចិន, ខ្មែរ

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

អាហាររហ័ស, ខ្មែរ

បាញ់ឆែវអង្គរ - Banh Cheav Angkor

បាញ់ឆែវអង្គរ - Banh Cheav Angkor

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

វៀតណាម, ខ្មែរ