ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

អាហាររហ័ស, ខ្មែរ

បាញ់ឆែវអង្គរ - Banh Cheav Angkor

បាញ់ឆែវអង្គរ - Banh Cheav Angkor

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ, វៀតណាម

បាយស្រូបអ៊ំហ៊ីង - Bach Sach Chrouk (Rice with grilled pork) at Om Hing’s

បាយស្រូបអ៊ំហ៊ីង - Bach Sach Chrouk (Rice with grilled pork) at Om Hing’s

  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ