ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

បាញ់ឆែវអង្គរ - Banh Cheav Angkor

បាញ់ឆែវអង្គរ - Banh Cheav Angkor

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ, វៀតណាម

បាយស្រូបអ៊ំហ៊ីង - Bach Sach Chrouk (Rice with grilled pork) at Om Hing’s

បាយស្រូបអ៊ំហ៊ីង - Bach Sach Chrouk (Rice with grilled pork) at Om Hing’s

  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ

គ្រួសារ លតឆា នំគូឆាយ ផ្លូវវត្តបូរ៍ - Family Rice Noodles and Chive Cakes

គ្រួសារ លតឆា នំគូឆាយ ផ្លូវវត្តបូរ៍ - Family Rice Noodles and Chive Cakes

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ហាងនំ, ខ្មែរ