ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Mekong Bungalows - Floatation

Mekong Bungalows - Floatation

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា, ប៊ឺហ្គឺរ, ស្រាក្រឡុក

បារ

Wild Rose Eatery

Wild Rose Eatery

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ភីហ្សា

ហាងកាហ្វេ

1967s Muzik & Bistro

1967s Muzik & Bistro

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, ភីហ្សា, ស្រាក្រឡុក

បារ