ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Sok Heng Seafood

Sok Heng Seafood

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ

1967s Muzik & Bistro

1967s Muzik & Bistro

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, ភីហ្សា, គ្រឿងសមុទ្រ

បារ

Holy Lobster

Holy Lobster

  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ

ខ្មែរ