ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Hops Boeung Snor

Hops Boeung Snor

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាបៀរ

អាល្លឺម៉ង់

ST 63 BASSAK Restaurant

ST 63 BASSAK Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: ស្រាបៀរ, អាហារក្លែម , ស្រាក្រឡុក

បារ

ឡឺ វាង់ - Le Vin Phnom Penh

ឡឺ វាង់ - Le Vin Phnom Penh

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, ស្រាបៀរ

បារ, ខ្មែរ