ជីវប្រវត្តិ

ST 63 BASSAK Restaurant ជាភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានទាំងម្ហូបបែបអាសុី និងបែបអឺរ៉ុប ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ម្ហូបឆ្ងាញ់ តម្លៃក៏សមរម្យ ហើយបរិយាកាសក៏ស្រស់ស្រាយដែរ!