ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Mekong Bungalows - Floatation

Mekong Bungalows - Floatation

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, ភីហ្សា, ប៊ឺហ្គឺរ

បារ

Krosal - ក្រសាល

Krosal - ក្រសាល

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ស្រាក្រឡុក, ស្ពាកាទី, ផាសស្តា, ស្រាបៀរ

បារ, ហាងកាហ្វេ

1967s Muzik & Bistro

1967s Muzik & Bistro

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, ភីហ្សា, ស្រាក្រឡុក

បារ