ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Celcius Cafe TK

Celcius Cafe TK

  • បិទ

ហាងកាហ្វេ

Village Coffee

Village Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Coco Cat Café

Coco Cat Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ