ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Travancore Indian Restaurant

Travancore Indian Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់មាន់, សាច់អាំង, អាហារបួស

ឥណ្ឌា

Sister Srey Café

Sister Srey Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, សាលាដ, អាហារបួស

ហាងកាហ្វេ, បារាំង, អាមេរិច

BIOLAB Coffee and Office

BIOLAB Coffee and Office

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, អាហារបួស, អាហារសមុទ្រ

ហាងកាហ្វេ

ព័ត៌មាន មើលទាំងអស់

myBurgerLab Brought Back the 3rd Burger Battle
By Cheata VANN

myBurgerLab Brought Back the 3rd Burger Battle

What makes this Black Burger different from others
By Cheata VANN

What makes this Black Burger different from others