ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Restore One Café

The Restore One Café

  • $
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារបួស

ហាងកាហ្វេ, ហាងភេសជ្ជៈ

Meridiem Coffee Bar

Meridiem Coffee Bar

  • $
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារបួស, បង្អែម

ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ, បារ, ហាងភេសជ្ជៈ

Lot 369 Café Toul Tompoung

Lot 369 Café Toul Tompoung

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារបួស

ហាងកាហ្វេ, ហាងនំ, ហាងភេសជ្ជៈ, បារ, អាមេរិច