ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ហាងម្ហូបបួស ស៊ុនអ៊ីស៊ីសុវត្ថិ - SURN YI Vegetarian Restaurant

ហាងម្ហូបបួស ស៊ុនអ៊ីស៊ីសុវត្ថិ - SURN YI Vegetarian Restaurant

  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារបួស

ចិន, ខ្មែរ

Travancore Indian Restaurant

Travancore Indian Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, អាហារបួស,

ឥណ្ឌា

Sister Srey Café

Sister Srey Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាលាដ, អាហារបួស, កាហ្វេ

បារាំង, អាមេរិច, ហាងកាហ្វេ