ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ហាងម្ហូបបួស ស៊ុនអ៊ីស៊ីសុវត្ថិ - SURN YI Vegetarian Restaurant

ហាងម្ហូបបួស ស៊ុនអ៊ីស៊ីសុវត្ថិ - SURN YI Vegetarian Restaurant

  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារបួស

ចិន, ខ្មែរ

Travancore Indian Restaurant

Travancore Indian Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, អាហារបួស,

ឥណ្ឌា

Sister Srey Café

Sister Srey Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាលាដ, អាហារបួស, កាហ្វេ

បារាំង, អាមេរិច, ហាងកាហ្វេ

ព័ត៌មាន មើលទាំងអស់

Discover a modern take on your favorite local dishes at Restaurant Le Royal!
By Lika

Discover a modern take on your favorite local dishes at Restaurant Le Royal!

Forget Candle Light! Go Full Dine In The Dark!
By Chav An

Forget Candle Light! Go Full Dine In The Dark!

myBurgerLab Brought Back the 3rd Burger Battle
By Cheata VANN

myBurgerLab Brought Back the 3rd Burger Battle

អត្ថបទណែនាំ មើលទាំងអស់

By Ratana Sreng

4 go-to vegan restaurants for Phnom Penh residents