ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ហាងការ៉េមដើម1990 - Icecream1990PP

ហាងការ៉េមដើម1990 - Icecream1990PP

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: ការ៉េម

ខ្មែរ

Gelato and Coffee Lab Siem Reap

Gelato and Coffee Lab Siem Reap

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: ការ៉េម, បង្អែម

ហាងការ៉េម

Cold Stone Creamery Kampuchea Krom

Cold Stone Creamery Kampuchea Krom

  • $
  • បើក

មុខម្ហូប: បង្អែម, ការ៉េម

អាមេរិច