ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Le Phnom 1929

Le Phnom 1929

  • $$ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

បារាំង

Restaurant Le Royal

Restaurant Le Royal

  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

បារាំង, ខ្មែរ

Hemisphere Rooftop

Hemisphere Rooftop

  • $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

បារ, មជ្ឈឹមបូព៌ា