ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

​The Ann Coffee

​The Ann Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Luna Coffee and Bakery

Luna Coffee and Bakery

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Café Amazon - Exchange Square

Café Amazon - Exchange Square

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ថៃ, ហាងកាហ្វេ