ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Mobile Coffee

Mobile Coffee

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

53 CENTRAL Coffee & Phó

53 CENTRAL Coffee & Phó

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Starbucks Boeung Snor

Starbucks Boeung Snor

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ