ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

NX BAKEHOUSE

NX BAKEHOUSE

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, ប៊ឺហ្គឺរ

ហាងកាហ្វេ, ហាងនំ

Cafe Espresso Roastery Kampot

Cafe Espresso Roastery Kampot

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់មាន់, សាច់គោ, សាំងវិច

ហាងកាហ្វេ

គីនីន

គីនីន

  • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, សាំងវិច, សាច់គោ

បារ