ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

មាន់អាំងតាពាក់មួក

មាន់អាំងតាពាក់មួក

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ខ្មែរ

Wagyu.Gang Yakiniku

Wagyu.Gang Yakiniku

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ថៃ, ជប៉ុន

Kogi Terminal

Kogi Terminal

  • $
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

កូរ៉េ