ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេសុី, អាមេរិច, ចិន, ខ្មែរ, សិង្ហបុរី

នំបញ្ចុកដុះផ្សិត - Khmer Fungus Noodle

នំបញ្ចុកដុះផ្សិត - Khmer Fungus Noodle

  • $
  • បើក

មុខម្ហូប: នំបញ្ចុក

វៀតណាម, ខ្មែរ

GÁNH Cambodia

GÁNH Cambodia

  • $
  • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ

វៀតណាម