ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Pho Longky

Pho Longky

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ហ្វើ, កាហ្វេ

វៀតណាម

Pho Phnom Penh

Pho Phnom Penh

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ហ្វើ

វៀតណាម

Pho Fortune Noodle Soup

Pho Fortune Noodle Soup

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ហ្វើ, កាហ្វេ

វៀតណាម