ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Huat Huat Restaurant BBQ Chicken Wings

Huat Huat Restaurant BBQ Chicken Wings

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម, សាច់គោ

ខ្មែរ

The Dough Room

The Dough Room

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងនំ

La Rosada Dessert Café

La Rosada Dessert Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

កូរ៉េ