ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Cut

The Cut

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ពាកាទី, ស្ទេក, អាហារសមុទ្រ, ផាសស្តា

អាមេរិច

Noir Coffee - ណ

Noir Coffee - ណ

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, កាហ្វេ, សាលាដ

ខ្មែរ, ហាងកាហ្វេ

BIOLAB Coffee and Office

BIOLAB Coffee and Office

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, កាហ្វេ, អាហារបួស

ហាងកាហ្វេ