ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

G-Star Lounge & Sky Bar

G-Star Lounge & Sky Bar

  • $$ - $$$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ

ហាងភេសជ្ជៈ, បារ

River Crown

River Crown

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ

អាហាររហ័ស, បារ, ហាងភេសជ្ជៈ

Genki Sushi

Genki Sushi

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, ស៊ូស៊ី, សាសុីមី

ជប៉ុន