ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Cut

The Cut

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, ផាសស្តា, ស្ពាកាទី, ស្ទេក

អាមេរិច

G-Star Lounge & Sky Bar

G-Star Lounge & Sky Bar

  • $$ - $$$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ

ហាងភេសជ្ជៈ, បារ

River Crown

River Crown

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ

អាហាររហ័ស, បារ, ហាងភេសជ្ជៈ