ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Oyster Bar by Ostra Fine Foods Boeung Snor

The Oyster Bar by Ostra Fine Foods Boeung Snor

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ

អាមេរិច

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, គ្រឿងសមុទ្រ

ថៃ, ខ្មែរ

Bokor Lounge Kampot - បូកគោឡោញកំពត

Bokor Lounge Kampot - បូកគោឡោញកំពត

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, ស្រាបៀរ

អាមេរិច, ខ្មែរ, បារាំង

អត្ថបទ មើលទាំងអស់

Luxurious brunch buffet at Rosewood Brasserie Louis!!
By Kaneka

Luxurious brunch buffet at Rosewood Brasserie Louis!!

Top 5 most well-known food for dinner on GrabFood!
By Kaneka

Top 5 most well-known food for dinner on GrabFood!

អត្ថបទណែនាំ មើលទាំងអស់

វីដេអូណែនាំ មើលទាំងអស់

Tbal Bok 2 Sisters - Popular Seafood Papaya Salad Stop for Locals
2:41

Tbal Bok 2 Sisters - Popular Seafood Papaya Salad Stop for Locals

Fresh seafood, meat, and veggies with Happy Family BBQ & SOUP SUKI!
2:00

Fresh seafood, meat, and veggies with Happy Family BBQ & SOUP SUKI!

Fresh and delicious seafoods at Den House! Boost the taste with 7UP!
3:51