ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, សាច់អាំង

ថៃ, ខ្មែរ

Bokor Lounge Kampot - បូកគោឡោញកំពត

Bokor Lounge Kampot - បូកគោឡោញកំពត

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាបៀរ, គ្រឿងសមុទ្រ

អាមេរិច, បារាំង, ខ្មែរ

CUTS

CUTS

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, ស្ទេក

អាមេរិច