ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Oyster Bar by Ostra Fine Foods Boeung Snor

The Oyster Bar by Ostra Fine Foods Boeung Snor

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ

អាមេរិច

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, គ្រឿងសមុទ្រ

ថៃ, ខ្មែរ

Bokor Lounge Kampot - បូកគោឡោញកំពត

Bokor Lounge Kampot - បូកគោឡោញកំពត

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, ស្រាបៀរ

អាមេរិច, ខ្មែរ, បារាំង