ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Shangri-la

Shangri-la

  • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Oh San Ramen & Beyond

Oh San Ramen & Beyond

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Paik's Noodle

Paik's Noodle

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

កូរ៉េ