ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Bayon Bakery

Bayon Bakery

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម, បង្អែម

ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ

Black Canyon Coffee

Black Canyon Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, បង្អែម

ថៃ

Big Apple Donuts & Coffee Cambodia

Big Apple Donuts & Coffee Cambodia

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម