ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Snow Castle Cambodia

Snow Castle Cambodia

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

កូរ៉េ, ហាងភេសជ្ជៈ

Huat Huat Restaurant BBQ Chicken Wings

Huat Huat Restaurant BBQ Chicken Wings

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: សាច់គោ, បង្អែម

ខ្មែរ

The Dough Room

The Dough Room

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងនំ