ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Kampot Pie & Ice Cream Palace

Kampot Pie & Ice Cream Palace

  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងការ៉េម

Snow Castle Cambodia

Snow Castle Cambodia

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

កូរ៉េ, ហាងភេសជ្ជៈ

Huat Huat Restaurant BBQ Chicken Wings

Huat Huat Restaurant BBQ Chicken Wings

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម, សាច់គោ

ខ្មែរ