ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

ពៅពីន ផ្លែអាយពេលរាត្រី

ពៅពីន ផ្លែអាយពេលរាត្រី

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងនំ

Chez Shige

Chez Shige

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ជប៉ុន

បង្អែមឆ្ងាញ់ អ៊ីច្រិប - Balut and Dessert at Ms. Chreub’s

បង្អែមឆ្ងាញ់ អ៊ីច្រិប - Balut and Dessert at Ms. Chreub’s

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ខ្មែរ