ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Chez Shige

Chez Shige

  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ជប៉ុន

បង្អែមឆ្ងាញ់ អ៊ីច្រិប - Balut and Dessert at Ms. Chreub’s

បង្អែមឆ្ងាញ់ អ៊ីច្រិប - Balut and Dessert at Ms. Chreub’s

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ខ្មែរ

Dairy Queen - Khalandale

Dairy Queen - Khalandale

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ការ៉េម, បង្អែម

ហាងការ៉េម