ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Dough Room

The Dough Room

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងនំ

La Rosada Dessert Café

La Rosada Dessert Café

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

កូរ៉េ

Sulbing Dessert Cafe

Sulbing Dessert Cafe

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

កូរ៉េ