ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេសុី, អាមេរិច, ចិន, ខ្មែរ, សិង្ហបុរី

Wau Restaurant

Wau Restaurant

  • $
  • បើក

ម៉ាឡេសុី

The Gulai Restaurant

The Gulai Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

ម៉ាឡេសុី