ភោជនីយដ្ឋាន

ជុំរុំកាហ្វេ

ជុំរុំកាហ្វេ

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, ប៊ឺហ្គឺរ

ហាងកាហ្វេ, អាមេរិច, ខ្មែរ

Cokobar Coffee & Tea

Cokobar Coffee & Tea

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

FreeSia Coffee & Bakery

FreeSia Coffee & Bakery

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប:

ហាងកាហ្វេ

The Grounds

The Grounds

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសម្រន់, សាលាដ

ហាងកាហ្វេ

Celcius Cafe TK

Celcius Cafe TK

 • បិទ

ហាងកាហ្វេ

Village Coffee

Village Coffee

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Coco Cat Café

Coco Cat Café

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Catera Cambodia

Catera Cambodia

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Dawn Coffee 271

Dawn Coffee 271

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ