ភោជនីយដ្ឋាន

Coco Cat Café

Coco Cat Café

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

Catera Cambodia

Catera Cambodia

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

Dawn Coffee 271

Dawn Coffee 271

 • $
 • បើក

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

Coffee Today Royal Palace

Coffee Today Royal Palace

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

Cafe Amazon Riverside 24/7

Cafe Amazon Riverside 24/7

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

Endless 24hr Cafe - Coffee & Bakery

Endless 24hr Cafe - Coffee & Bakery

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: Cocktail

Cafe

ROSIE Coffee And Bakery

ROSIE Coffee And Bakery

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

Coffee Bridge 24H

Coffee Bridge 24H

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe

The 5th Café

The 5th Café

 • បិទ

មុខម្ហូប: Coffee

Cafe