ភោជនីយដ្ឋាន

Capri by Fraser, Phnom Penh / Cambodia Hotel Residence

Capri by Fraser, Phnom Penh / Cambodia Hotel Residence

 • បិទ

មុខម្ហូប:

សិង្ហបុរី

 Authentic Mun Chee Kee KING of Pig’s Organ Soup

Authentic Mun Chee Kee KING of Pig’s Organ Soup

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ុប

សិង្ហបុរី

Uncle Fu Restaurant

Uncle Fu Restaurant

 • $ - $$$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី, សិង្ហបុរី

Singapore Kitchen Cambodia

Singapore Kitchen Cambodia

 • $ - $$$
 • បិទ

សិង្ហបុរី

Eat Lah

Eat Lah

 • $ - $$$
 • បិទ

សិង្ហបុរី

Ho Kee Bak Kut Teh

Ho Kee Bak Kut Teh

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់គោ, សាច់ជ្រូក

សិង្ហបុរី

COLLIN'S®

COLLIN'S®

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, គ្រឿងសមុទ្រ, អាហារក្លែម

សិង្ហបុរី, បារ

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

ខ្មែរ, ចិន, អាមេរិច, ម៉ាឡេសុី, ថៃ, វៀតណាម, សិង្ហបុរី

Emperors of China

Emperors of China

 • $ - $$$$
 • បើក

មុខម្ហូប: ទាខ្វៃ, ស៊ុប, មាន់ហៃណាំ , ឌឹមសាំ , អាហារស៊ីឆ័ន

សិង្ហបុរី, ខ្មែរ, ចិន