ភោជនីយដ្ឋាន

 Authentic Mun Chee Kee KING of Pig’s Organ Soup

Authentic Mun Chee Kee KING of Pig’s Organ Soup

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ស៊ុប

សិង្ហបុរី

Uncle Fu Restaurant

Uncle Fu Restaurant

 • $ - $$$
 • បើក

ម៉ាឡេសុី, សិង្ហបុរី

Singapore Kitchen Cambodia

Singapore Kitchen Cambodia

 • $ - $$$
 • បើក

សិង្ហបុរី

Eat Lah

Eat Lah

 • $ - $$$
 • បើក

សិង្ហបុរី

Ho Kee Bak Kut Teh

Ho Kee Bak Kut Teh

 • $ - $$$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់គោ, សាច់ជ្រូក

សិង្ហបុរី

COLLIN'S®

COLLIN'S®

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, អាហារក្លែម , សាច់អាំង

បារ, សិង្ហបុរី

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

 • $ - $$
 • បើក

ខ្មែរ, ចិន, អាមេរិច, ម៉ាឡេសុី, ថៃ, វៀតណាម, សិង្ហបុរី

Emperors of China

Emperors of China

 • $ - $$$$
 • បើក

មុខម្ហូប: អាហារស៊ីឆ័ន, ទាខ្វៃ, ស៊ុប, មាន់ហៃណាំ , ឌឹមសាំ

ខ្មែរ, ចិន, សិង្ហបុរី

Geylang Lor 9

Geylang Lor 9

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បបរ-ស, បបរខកង្កែប

សិង្ហបុរី, ចិន