ភោជនីយដ្ឋាន

Snow Yogurt- Boeung Snor

Snow Yogurt- Boeung Snor

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ការ៉េម

ហាងការ៉េម

Kane Mochi Cambodia

Kane Mochi Cambodia

  • $ - $$
  • បិទ

ហាងការ៉េម

Dairy Queen - Khalandale

Dairy Queen - Khalandale

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម, ការ៉េម

ហាងការ៉េម

Snow Yogurt - Khalandale

Snow Yogurt - Khalandale

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ការ៉េម, បង្អែម

ហាងការ៉េម

Gelato and Coffee Lab Siem Reap

Gelato and Coffee Lab Siem Reap

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ការ៉េម, បង្អែម

ហាងការ៉េម