ភោជនីយដ្ឋាន

Kampot Pie & Ice Cream Palace

Kampot Pie & Ice Cream Palace

 • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងការ៉េម

Fun Yi -豐藝

Fun Yi -豐藝

 • $
 • បិទ

ហាងការ៉េម

Snow Yogurt- Boeung Snor

Snow Yogurt- Boeung Snor

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប:

ហាងការ៉េម

Kane Mochi Cambodia

Kane Mochi Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងការ៉េម

Dairy Queen - Khalandale

Dairy Queen - Khalandale

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម, ការ៉េម

ហាងការ៉េម

Snow Yogurt - Khalandale

Snow Yogurt - Khalandale

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ការ៉េម, បង្អែម

ហាងការ៉េម

Gelato and Coffee Lab Siem Reap

Gelato and Coffee Lab Siem Reap

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: , បង្អែម

ហាងការ៉េម