ភោជនីយដ្ឋាន

HKB3 Restaurant

HKB3 Restaurant

 • $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

HKB Aeon Mall Phnom Penh

HKB Aeon Mall Phnom Penh

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

Cafe Malaya

Cafe Malaya

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

Hkb Restaurant

Hkb Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

PappaRich Cambodia

PappaRich Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

Ah Fatt Wanton Mee

Ah Fatt Wanton Mee

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

HAWAII NOODLE

HAWAII NOODLE

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

Malaysia Hut

Malaysia Hut

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី

Bliss Cafe and Mart

Bliss Cafe and Mart

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ាឡេសុី