ភោជនីយដ្ឋាន

2d Cambodia

2d Cambodia

 • $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់គោ

ចិន

ផ្ទះគាវ

ផ្ទះគាវ

 • $
 • បើក

មុខម្ហូប: គាវ

ចិន

ស្ដេចគាវសៀងហៃ

ស្ដេចគាវសៀងហៃ

 • $
 • បើក

មុខម្ហូប: គាវ

ចិន

 មីគាវ ផ្លូវសុកហុក

មីគាវ ផ្លូវសុកហុក

 • បិទ

មុខម្ហូប: គាវ

ចិន

SD. Dumpling

SD. Dumpling

 • $
 • បើក

មុខម្ហូប: គាវ

ចិន

ផ្ទះនាគប្រណិត ( 龍公館 )

ផ្ទះនាគប្រណិត ( 龍公館 )

 • $$ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ឌឹមសាំ

ចិន

Tasty Restaurant 

Tasty Restaurant 

 • $ - $$
 • បើក

ចិន

មីខជើងទាសៀងហៃ

មីខជើងទាសៀងហៃ

 • $
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់ទា

ខ្មែរ, ចិន

Wei Shu Wu HotPot Boeng Snor 味蜀吾

Wei Shu Wu HotPot Boeng Snor 味蜀吾

 • $ - $$$
 • បិទ

ចិន