ភោជនីយដ្ឋាន

ជុំរុំកាហ្វេ

ជុំរុំកាហ្វេ

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, ប៊ឺហ្គឺរ

អាមេរិច, ហាងកាហ្វេ, ខ្មែរ

Saawaan 'D Restaurant

Saawaan 'D Restaurant

  • $ - $$$
  • បិទ

ថៃ, ខ្មែរ

មាន់អាំងតាពាក់មួក

មាន់អាំងតាពាក់មួក

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ខ្មែរ

ម៉ាក់ស្រីនីថ

ម៉ាក់ស្រីនីថ

  • $ - $$
  • បិទ

ខ្មែរ

សាច់ក្រក់សាងស្នេហ៌

សាច់ក្រក់សាងស្នេហ៌

  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារសម្រន់,

ខ្មែរ

បាយស្រូបពងមាន់ចៀន
បាញ់ស៊ុង ដេលី

បាញ់ស៊ុង ដេលី

  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសម្រន់

ខ្មែរ