ភោជនីយដ្ឋាន

ស៊ុប 40 - Soup​ 40

ស៊ុប 40 - Soup​ 40

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ុប

ខ្មែរ

សីហា គុយទាវសរសៃកែងឆ្ងាញ់

សីហា គុយទាវសរសៃកែងឆ្ងាញ់

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ុប

ខ្មែរ

ភូមិចាស់ - Phum Chas

ភូមិចាស់ - Phum Chas

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: នំបញ្ចុក

ខ្មែរ

Restaurant Le Royal

Restaurant Le Royal

 • បើក

មុខម្ហូប: ស្ទេក

បារាំង, ខ្មែរ

TEAMCoffee - Exchange Square

TEAMCoffee - Exchange Square

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ខ្មែរ, ហាងកាហ្វេ

Malis Food

Malis Food

 • $ - $$
 • បើក

ខ្មែរ

ពោះគោទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់ជំនាន់ 90

ពោះគោទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់ជំនាន់ 90

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ខ្មែរ