ភោជនីយដ្ឋាន

Louisiana Famous Fried Chicken - Exchange Square

Louisiana Famous Fried Chicken - Exchange Square

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: Chicken Fried

Fast Food

Louisiana Famous Fried Chicken - Sen Sok

Louisiana Famous Fried Chicken - Sen Sok

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: Chicken Fried, Burger

Fast Food

R&M Burger

R&M Burger

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: Burger

Fast Food

The Work Bar Cafe and Eatery

The Work Bar Cafe and Eatery

 • $ - $$
 • បើក

Khmer, Thai, Fast Food, Cafe

UrHobby House

UrHobby House

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: Steak, Salad, Burger

Cafe, Fast Food, Khmer, Thai

ស្រួយ ស្រួយ - Sruoy Sruoy

ស្រួយ ស្រួយ - Sruoy Sruoy

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: Seafood

Fast Food

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: Street Food

Khmer, Fast Food