ភោជនីយដ្ឋាន

Louisiana Famous Fried Chicken - Exchange Square

Louisiana Famous Fried Chicken - Exchange Square

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: មាន់បំពង

អាហាររហ័ស

Louisiana Famous Fried Chicken - Sen Sok

Louisiana Famous Fried Chicken - Sen Sok

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: មាន់បំពង, ប៊ឺហ្គឺរ

អាហាររហ័ស

R&M Burger

R&M Burger

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ

អាហាររហ័ស

Yumi's បាញ់កាញ់ក្តាម- Yumi's Banh Canh Kdam

Yumi's បាញ់កាញ់ក្តាម- Yumi's Banh Canh Kdam

 • $ - $$
 • បើក

អាហាររហ័ស, ខ្មែរ

The Work Bar Cafe and Eatery

The Work Bar Cafe and Eatery

 • $ - $$
 • បើក

ខ្មែរ, ថៃ, អាហាររហ័ស, ហាងកាហ្វេ

UrHobby House

UrHobby House

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ស្ទេក, សាលាដ, ប៊ឺហ្គឺរ

ហាងកាហ្វេ, អាហាររហ័ស, ខ្មែរ, ថៃ

ភោជនីយដ្ឋានធីជេ- TJ Eatery

ភោជនីយដ្ឋានធីជេ- TJ Eatery

 • $ - $$
 • បើក

អាហាររហ័ស

ស្រួយ ស្រួយ - Sruoy Sruoy

ស្រួយ ស្រួយ - Sruoy Sruoy

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ

អាហាររហ័ស

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

ខ្ចៅស្រីភ្លោះទួលទំពូង - Khchaw Srei Phloh

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ, អាហាររហ័ស