ភោជនីយដ្ឋាន

TheCake

TheCake

 • $
 • បិទ

ហាងនំ

ភូមិខេក

ភូមិខេក

 • $$
 • បិទ

ហាងនំ

Petit Gateau

Petit Gateau

 • $
 • បិទ

ហាងនំ

Fuwari Japanese Style Cake Shop and Cafe

Fuwari Japanese Style Cake Shop and Cafe

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងនំ

Shelby’s Bakery

Shelby’s Bakery

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងនំ

EDEL Café

EDEL Café

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ

Le Castella Bakery

Le Castella Bakery

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងនំ

Threebakery

Threebakery

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ហាងនំ

The Dough Room

The Dough Room

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងនំ