ភោជនីយដ្ឋាន

ត្បាល់បុក Two Sisters

ត្បាល់បុក Two Sisters

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បុកល្ហុង

ថៃ, ខ្មែរ

ម៉ូកៈថៈបែបថៃ - Mookata THAI

ម៉ូកៈថៈបែបថៃ - Mookata THAI

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ុប, សាច់អាំង

ថៃ

Snow Tiger

Snow Tiger

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែទឹកដោះគោ

ថៃ

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, សាច់អាំង

ខ្មែរ, ថៃ

The Work Bar Cafe and Eatery

The Work Bar Cafe and Eatery

 • $ - $$
 • បិទ

ថៃ, ខ្មែរ, អាហាររហ័ស, ហាងកាហ្វេ

UrHobby House

UrHobby House

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក, ប៊ឺហ្គឺរ, សាលាដ

អាហាររហ័ស, ថៃ, ហាងកាហ្វេ, ខ្មែរ