ភោជនីយដ្ឋាន

Saawaan 'D Restaurant

Saawaan 'D Restaurant

 • $ - $$$
 • បិទ

ថៃ, ខ្មែរ

កៃសេប

កៃសេប

 • $ - $$
 • បិទ

ថៃ

Wagyu.Gang Yakiniku

Wagyu.Gang Yakiniku

 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ថៃ, ជប៉ុន

ត្បាល់បុក Two Sisters

ត្បាល់បុក Two Sisters

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បុកល្ហុង

ខ្មែរ, ថៃ

ម៉ូកៈថៈបែបថៃ - Mookata THAI

ម៉ូកៈថៈបែបថៃ - Mookata THAI

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ុប, សាច់អាំង

ថៃ

Snow Tiger

Snow Tiger

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែទឹកដោះគោ

ថៃ

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, គ្រឿងសមុទ្រ

ខ្មែរ, ថៃ

The Work Bar Cafe and Eatery

The Work Bar Cafe and Eatery

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងកាហ្វេ, អាហាររហ័ស, ខ្មែរ, ថៃ

UrHobby House

UrHobby House

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក, សាលាដ, ប៊ឺហ្គឺរ

ហាងកាហ្វេ, អាហាររហ័ស, ខ្មែរ, ថៃ