ភោជនីយដ្ឋាន

KOKO Tea Bar

KOKO Tea Bar

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែផ្លែឈើ, តែគុជ, តែទឹកដោះគោ

ហាងភេសជ្ជៈ

Lé Toul Café

Lé Toul Café

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, កាហ្វេ, មាន់បំពង

ហាងភេសជ្ជៈ, ខ្មែរ, ហាងកាហ្វេ

11:11 Café

11:11 Café

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ហាងភេសជ្ជៈ

Truedan Norodom

Truedan Norodom

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

Truedan Cambodia - Olympic

Truedan Cambodia - Olympic

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

CHICHA San Chen Cambodia 吃茶三千

CHICHA San Chen Cambodia 吃茶三千

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

Room42

Room42

 • បិទ

មុខម្ហូប: , សាច់គោ, សាច់ជ្រូក

បារ, ហាងភេសជ្ជៈ

Gong cha Cambodia

Gong cha Cambodia

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

An cha Taiwan Milk Tea - Boeung Keng Kang

An cha Taiwan Milk Tea - Boeung Keng Kang

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែផ្លែឈើ, តែទឹកដោះគោ, បង្អែម, តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ