ភោជនីយដ្ឋាន

Snow Castle Cambodia

Snow Castle Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងភេសជ្ជៈ, កូរ៉េ

KOKO Tea Bar

KOKO Tea Bar

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ, តែផ្លែឈើ, តែទឹកដោះគោ

ហាងភេសជ្ជៈ

Lé Toul Café

Lé Toul Café

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: មាន់បំពង, កាហ្វេ, ប៊ឺហ្គឺរ

ហាងកាហ្វេ, ហាងភេសជ្ជៈ, ខ្មែរ

11:11 Café

11:11 Café

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងភេសជ្ជៈ, ហាងកាហ្វេ

Truedan Norodom

Truedan Norodom

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

Truedan Cambodia - Olympic

Truedan Cambodia - Olympic

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

CHICHA San Chen Cambodia 吃茶三千

CHICHA San Chen Cambodia 吃茶三千

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

Room42

Room42

 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់ជ្រូក, , សាច់គោ

បារ, ហាងភេសជ្ជៈ

Gong cha Cambodia

Gong cha Cambodia

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ