ភោជនីយដ្ឋាន

Trattoria Bello Pizza

Trattoria Bello Pizza

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា

អុីតាលី, ហាង ភីហ្សា

Romano's Italian Pizza

Romano's Italian Pizza

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា

ហាង ភីហ្សា

Pizza Hut Cambodia

Pizza Hut Cambodia

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា, ផាសស្តា

ហាង ភីហ្សា, អុីតាលី, អាមេរិច

Pezzo Pizza

Pezzo Pizza

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា

ហាង ភីហ្សា, អាហាររហ័ស

Moon Pizza Bar

Moon Pizza Bar

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ, ប៊ឺហ្គឺរ, ភីហ្សា

ហាងភេសជ្ជៈ, បារ, ហាង ភីហ្សា

The Pizza Company - Attwood

The Pizza Company - Attwood

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ពាកាទី, ផាសស្តា, សាលាដ, សាច់ជ្រូក, ភីហ្សា,

អុីតាលី, ហាង ភីហ្សា, អាមេរិច

The Pizza Company - Kampuchea Krom

The Pizza Company - Kampuchea Krom

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ពាកាទី, ផាសស្តា, សាលាដ, សាច់ជ្រូក, ភីហ្សា,

អុីតាលី, អាមេរិច, ហាង ភីហ្សា

The Pizza Company - PPIA

The Pizza Company - PPIA

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ពាកាទី, ផាសស្តា, សាច់ជ្រូក, ភីហ្សា,

អុីតាលី, អាមេរិច, ហាង ភីហ្សា

The Pizza Company - BKK

The Pizza Company - BKK

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា, , សាលាដ, សាច់ជ្រូក

ហាង ភីហ្សា, អាមេរិច, អុីតាលី