ភោជនីយដ្ឋាន

Shangri-la

Shangri-la

 • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Oh San Ramen & Beyond

Oh San Ramen & Beyond

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

KiraKura Yakitori

KiraKura Yakitori

 • $ - $$
 • បិទ

ជប៉ុន, បារ

No Style Japanese Skewers Counter

No Style Japanese Skewers Counter

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ជប៉ុន

Jidaiya Yakitori

Jidaiya Yakitori

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: មាន់បំពង

ជប៉ុន

YaKiToRi LaB

YaKiToRi LaB

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Katanashi

Katanashi

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

ជប៉ុន

Tama-Ya Japanese Dining & Bar

Tama-Ya Japanese Dining & Bar

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Ikindo Ramen

Ikindo Ramen

 • $ - $$
 • បើក

ជប៉ុន