ភោជនីយដ្ឋាន

ToFu homemade

ToFu homemade

 • $ - $$
 • បិទ

វៀតណាម

Pho Longky

Pho Longky

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ហ្វើ

វៀតណាម

Pho Phnom Penh

Pho Phnom Penh

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ, កាហ្វេ

វៀតណាម

Pho Fortune Noodle Soup

Pho Fortune Noodle Soup

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ, កាហ្វេ

វៀតណាម

Bassac Pho

Bassac Pho

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ហ្វើ

វៀតណាម

Pho town Cambodia

Pho town Cambodia

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, វៀតណាម

Phở 118 - ហ្វឺសូរិយា

Phở 118 - ហ្វឺសូរិយា

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ

វៀតណាម

Pov Noodles Restaurant

Pov Noodles Restaurant

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ហ្វើ

វៀតណាម

RÉT Eatery - ហ្សែត អ៊ីតធើរី

RÉT Eatery - ហ្សែត អ៊ីតធើរី

 • $ - $$
 • បើក

បារ, វៀតណាម