ភោជនីយដ្ឋាន

Motor Cafe Boeung Snor

Motor Cafe Boeung Snor

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

ក្លឹប

រលកឡោញ- Rorlork Lounge

រលកឡោញ- Rorlork Lounge

  • $ - $$$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

ក្លឹប

Dialogue Siem Reap

Dialogue Siem Reap

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, ស្រាបៀរ, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, ក្លឹប

Metro HASSAKAN

Metro HASSAKAN

  • $$
  • បិទ

បារ, ក្លឹប, ហាងភេសជ្ជៈ