ភោជនីយដ្ឋាន

Travancore Indian Restaurant

Travancore Indian Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, , អាហារបួស

ឥណ្ឌា

Namaste India Restaurant BKK

Namaste India Restaurant BKK

 • $ - $$
 • បិទ

ឥណ្ឌា

New Season Indian Restaurant

New Season Indian Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឥណ្ឌា

Shiva Shakti

Shiva Shakti

 • $$
 • បិទ

ឥណ្ឌា

Flavors of India

Flavors of India

 • $ - $$
 • បិទ

ឥណ្ឌា

Coriander

Coriander

 • $$ - $$$
 • បិទ

ឥណ្ឌា

Namaste India

Namaste India

 • $$
 • បិទ

ឥណ្ឌា

Vanakkam India

Vanakkam India

 • $ - $$
 • បិទ

ឥណ្ឌា

Phnom Penh India

Phnom Penh India

 • $
 • បិទ

ឥណ្ឌា