ភោជនីយដ្ឋាន

Snow Castle Cambodia

Snow Castle Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: បង្អែម

ហាងភេសជ្ជៈ, កូរ៉េ

Yammy Korea Toppoki Phnom Penh

Yammy Korea Toppoki Phnom Penh

 • $
 • បិទ

កូរ៉េ

Kogi Terminal

Kogi Terminal

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

កូរ៉េ

Crazy Tukbokki

Crazy Tukbokki

 • $$
 • បិទ

កូរ៉េ

Paik's Noodle

Paik's Noodle

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

កូរ៉េ

Jumak Cambodia

Jumak Cambodia

 • $$
 • បិទ

កូរ៉េ

Hana Buffet BBQ & Suki Soup

Hana Buffet BBQ & Suki Soup

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារប៊ូ​ហ្វេ

កូរ៉េ

Hunminjeongeum - 韩国正音烤肉店 - 훈민정음 Korean Restaurant

Hunminjeongeum - 韩国正音烤肉店 - 훈민정음 Korean Restaurant

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

កូរ៉េ

Magal No.1 Korean BBQ House - Cambodia

Magal No.1 Korean BBQ House - Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

កូរ៉េ