ភោជនីយដ្ឋាន

JUST 87 Hidden Bar - តៀមទី៨៧

JUST 87 Hidden Bar - តៀមទី៨៧

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក

បារ

Five6eight Bar & Bistro

Five6eight Bar & Bistro

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក

បារ

Hemisphere Rooftop

Hemisphere Rooftop

 • $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ស្ទេក

មជ្ឈឹមបូព៌ា, បារ

Metro RAHU

Metro RAHU

 • $$
 • បើក

បារ

KiraKura Yakitori

KiraKura Yakitori

 • $ - $$
 • បិទ

បារ, ជប៉ុន

Autúmn

Autúmn

 • $ - $$
 • បិទ

បារ

Le Manolis

Le Manolis

 • $ - $$
 • បិទ

បារ

Up by KVL

Up by KVL

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក

បារ

Hôtel KVL

Hôtel KVL

 • $ - $$$
 • បិទ

បារ, ហាងកាហ្វេ