ភោជនីយដ្ឋាន

Wau Phnom Penh Halal Restaurant

Wau Phnom Penh Halal Restaurant

 • $ - $$$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, មាន់បំពង

ម៉ាឡេសុី

CUTS

CUTS

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក, គ្រឿងសមុទ្រ

អាមេរិច

នំបញ្ចុកវត្តបទុម

នំបញ្ចុកវត្តបទុម

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: នំបញ្ចុក

ខ្មែរ

HKB

HKB

 • $ - $$
 • បើក

ម៉ាឡេសុី, ចិន

មីអុីហុង

មីអុីហុង

 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ុប

ខ្មែរ

Cup & Cart Coffee

Cup & Cart Coffee

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Cactus coffee garden

Cactus coffee garden

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Phnom Coffee

Phnom Coffee

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

នំពពារប្រៃ ម្ចាស់ដើម

នំពពារប្រៃ ម្ចាស់ដើម

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

វៀតណាម, ចិន, ខ្មែរ