ភោជនីយដ្ឋាន

អង្គរ លក់មីគាវ មីសាច់ទាពិសេស

អង្គរ លក់មីគាវ មីសាច់ទាពិសេស

  • បិទ

មុខម្ហូប: ប្រភេទស៊ុប, ផាក់ឡូវ

ចិន

The Ground Market

The Ground Market

  • $ - $$
  • បិទ

Belly Burger Cambodia

Belly Burger Cambodia

  • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ

អាមេរិច

Capri by Fraser, Phnom Penh / Cambodia Hotel Residence

Capri by Fraser, Phnom Penh / Cambodia Hotel Residence

  • បិទ

មុខម្ហូប:

សិង្ហបុរី

Mouhot's Dream

Mouhot's Dream

  • $$
  • បិទ

បារាំង