ភោជនីយដ្ឋាន

Cafista Coffee

Cafista Coffee

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

About Blue

About Blue

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Tarte Room

Tarte Room

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងនំ

ពោះជ្រូក ១៦៨​ ចែហួរស៊ុបចង្កាក់បឹងកេងកង

ពោះជ្រូក ១៦៨​ ចែហួរស៊ុបចង្កាក់បឹងកេងកង

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារតាមផ្លូវ

ខ្មែរ

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

សក្កបាន្ត - Sakaban Restaurant

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, គ្រឿងសមុទ្រ

ថៃ, ខ្មែរ

នំបញ្ចុក 2រសជាតិ

នំបញ្ចុក 2រសជាតិ

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: នំបញ្ចុក

វៀតណាម