ភោជនីយដ្ឋាន

Sundown Social Club

Sundown Social Club

  • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, សាច់គោ, សាច់មាន់, ភីហ្សា

បារ, បារាំង

NX BAKEHOUSE

NX BAKEHOUSE

  • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, សាំងវិច

ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ

Cafe Espresso Roastery Kampot

Cafe Espresso Roastery Kampot

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, សាច់គោ, សាច់មាន់

ហាងកាហ្វេ

គីនីន

គីនីន

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, សាច់គោ, ប៊ឺហ្គឺរ

បារ

Meat & Greet Korean BBQ

Meat & Greet Korean BBQ

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់គោ, សាច់មាន់

កូរ៉េ

SaKaNa LaB

SaKaNa LaB

  • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ូស៊ី

ជប៉ុន

Vehaa Restaurant & Bar

Vehaa Restaurant & Bar

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់គោ, សាលាដ, សាច់មាន់

បារ

lyve Inc Skybar

lyve Inc Skybar

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់មាន់, សាច់គោ

បារ