ភោជនីយដ្ឋាន

បបរស ឱង សារៈជិត - Ong Sarackchith Restaurant

បបរស ឱង សារៈជិត - Ong Sarackchith Restaurant

 • បិទ

មុខម្ហូប: បបរ-ស

ខ្មែរ

Viva Mexican & Khmer Restaurant

Viva Mexican & Khmer Restaurant

 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់គោ, សាច់មាន់, ភីហ្សា

ម៉ិកស៊ិក, ខ្មែរ

The One by T - Pub Street - Siem Reap

The One by T - Pub Street - Siem Reap

 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, សាច់គោ, សាច់មាន់

បារ

Yuan Tea

Yuan Tea

 • $ - $$
 • បិទ

Aigo Cafe - The dog house

Aigo Cafe - The dog house

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, សាំងវិច

ហាងកាហ្វេ

Corgi In Town - Dog Cafe

Corgi In Town - Dog Cafe

 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, សាំងវិច

ហាងកាហ្វេ

Crustle Chicken - ខ្រាស់ថ៏ល ឈិឃិន

Crustle Chicken - ខ្រាស់ថ៏ល ឈិឃិន

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់មាន់, ប៊ឺហ្គឺរ

អាហាររហ័ស

កាហ្វេក្បែររបង-The Fence Coffee

កាហ្វេក្បែររបង-The Fence Coffee

 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, សាំងវិច

ហាងកាហ្វេ