ភោជនីយដ្ឋាន

Truedan Cambodia - Olympic

Truedan Cambodia - Olympic

 • បើក

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

CHICHA San Chen Cambodia 吃茶三千

CHICHA San Chen Cambodia 吃茶三千

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

ហាងការ៉េមដើម1990 - Icecream1990PP

ហាងការ៉េមដើម1990 - Icecream1990PP

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ការ៉េម

ខ្មែរ

dOT Bakery

dOT Bakery

 • បើក

ហាងនំ

តុងតុងបុកអស់ស្ទះ - TongTong Bork Ors Stes (សាខាទី២)

តុងតុងបុកអស់ស្ទះ - TongTong Bork Ors Stes (សាខាទី២)

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: បុកល្ហុង

ខ្មែរ

Chez Shige

Chez Shige

 • បើក

មុខម្ហូប: បង្អែម

ជប៉ុន

Holy Lobster

Holy Lobster

 • បិទ

មុខម្ហូប: គ្រឿងសមុទ្រ

ខ្មែរ

Paris Baguette

Paris Baguette

 • បើក

ហាងនំ

ហាងនំបុ័ងនាគព័ន្ធវត្តកោះ

ហាងនំបុ័ងនាគព័ន្ធវត្តកោះ

 • បើក

មុខម្ហូប: សាំងវិច

ហាងនំ