ភោជនីយដ្ឋាន

An Cha Taiwan Milk Tea - Khalandale

An Cha Taiwan Milk Tea - Khalandale

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែទឹកដោះគោ, តែគុជ, តែផ្លែឈើ

ហាងនំ, ហាងកាហ្វេ

The Cut

The Cut

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, ផាសស្តា, ស្ពាកាទី, ស្ទេក

អាមេរិច

FUMIZEN

FUMIZEN

 • បិទ

មុខម្ហូប: ស៊ូស៊ី, សាសុីមី

ជប៉ុន

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ, សាលាដ

ហាងកាហ្វេ

Hot Star Large Fried Chicken

Hot Star Large Fried Chicken

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់មាន់, មាន់បំពង, ប៊ឺហ្គឺរ

អាហាររហ័ស

LAIBA Cambodia

LAIBA Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក

បារ

Flower Story Café

Flower Story Café

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែផ្លែឈើ

ហាងភេសជ្ជៈ

CHICHA Sanchen

CHICHA Sanchen

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: តែទឹកដោះគោ, តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

An Cha Taiwan Milk Tea - Khalandale
The Cut
FUMIZEN
ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល
បបរមាន់ស្រែ ផ្ទះអ៉ីដា - Bor Bor Moin Sre Ptes Eda
Hot Star Large Fried Chicken
LAIBA Cambodia
Flower Story Café
CHICHA Sanchen