ភោជនីយដ្ឋាន

Hemisphere Rooftop

Hemisphere Rooftop

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្ទេក

មជ្ឈឹមបូព៌ា, បារ

Piseth’s Cali Burrito

Piseth’s Cali Burrito

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ិកស៊ិក

Itacate Phnom Penh

Itacate Phnom Penh

 • $ - $$
 • បិទ

ម៉ិកស៊ិក

Tacos Kokopelli

Tacos Kokopelli

 • $
 • បិទ

ម៉ិកស៊ិក

Mexicano Restaurant

Mexicano Restaurant

 • $$
 • បិទ

Metro RAHU

Metro RAHU

 • $$
 • បិទ

បារ

ផ្ទះនាគប្រណិត ( 龍公館 )

ផ្ទះនាគប្រណិត ( 龍公館 )

 • $$ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ឌឹមសាំ

ចិន