ភោជនីយដ្ឋាន

Blue Veranda

Blue Veranda

 • $ - $$
 • បើក

បារាំង, អាមេរិច

ជុំរុំកាហ្វេ

ជុំរុំកាហ្វេ

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាំងវិច, ប៊ឺហ្គឺរ

ហាងកាហ្វេ, អាមេរិច, ខ្មែរ

Saawaan 'D Restaurant

Saawaan 'D Restaurant

 • $ - $$$
 • បិទ

ថៃ, ខ្មែរ

Sushi Zo Phnom Penh

Sushi Zo Phnom Penh

 • $$ - $$$
 • បើក

មុខម្ហូប: Omakase, ស៊ូស៊ី

ជប៉ុន

Baldwin's Bistro

Baldwin's Bistro

 • $$ - $$$
 • បើក

អាមេរិច

មាន់អាំងតាពាក់មួក

មាន់អាំងតាពាក់មួក

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ខ្មែរ

ម៉ាក់ស្រីនីថ

ម៉ាក់ស្រីនីថ

 • $ - $$
 • បិទ

ខ្មែរ

Cokobar Coffee & Tea

Cokobar Coffee & Tea

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

FreeSia Coffee & Bakery

FreeSia Coffee & Bakery

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប:

ហាងកាហ្វេ