ភោជនីយដ្ឋាន

FUMIZEN

FUMIZEN

 • បើក

មុខម្ហូប: ស៊ូស៊ី, សាសុីមី

ជប៉ុន

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាំងវិច, កាហ្វេ, សាលាដ

ហាងកាហ្វេ

Hot Star Large Fried Chicken

Hot Star Large Fried Chicken

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់មាន់, មាន់បំពង, ប៊ឺហ្គឺរ

អាហាររហ័ស

LAIBA Cambodia

LAIBA Cambodia

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក

បារ

Flower Story Café

Flower Story Café

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: តែផ្លែឈើ

ហាងភេសជ្ជៈ

CHICHA Sanchen

CHICHA Sanchen

 • $
 • បើក

មុខម្ហូប: តែទឹកដោះគោ, តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

Yomie's Rice x Yogurt Cambodia

Yomie's Rice x Yogurt Cambodia

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: តែទឹកដោះគោ

ហាងភេសជ្ជៈ

Daboba Cambodia

Daboba Cambodia

 • $ - $$
 • បើក

FUMIZEN
ប្រោន រូស្តឺរី ខាលែនឌែល
បបរមាន់ស្រែ ផ្ទះអ៉ីដា - Bor Bor Moin Sre Ptes Eda
Hot Star Large Fried Chicken
LAIBA Cambodia
Flower Story Café
CHICHA Sanchen
Yomie's Rice x Yogurt Cambodia
Daboba Cambodia