ភោជនីយដ្ឋាន

Shangri-la

Shangri-la

 • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

2d Cambodia

2d Cambodia

 • $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់គោ

ចិន

Oh San Ramen & Beyond

Oh San Ramen & Beyond

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Tao Ting Eatery

Tao Ting Eatery

 • $ - $$
 • បិទ

Crazy Tukbokki

Crazy Tukbokki

 • $$
 • បិទ

កូរ៉េ

Spoons Cafe and Restaurant

Spoons Cafe and Restaurant

 • $ - $$
 • បិទ

Cafe Espresso Roastery Kampot

Cafe Espresso Roastery Kampot

 • បិទ

បារាំង

Fun Mall TK

Fun Mall TK

 • បិទ

Paik's Noodle

Paik's Noodle

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

កូរ៉េ