ភោជនីយដ្ឋាន

 Wings&Beers Cambodia

Wings&Beers Cambodia

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: មាន់បំពង

បារ, អាមេរិច

The 1961

The 1961

 • $ - $$
 • បិទ

ហាងកាហ្វេ

Trattoria Bello Pizza

Trattoria Bello Pizza

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា

ហាង ភីហ្សា, អុីតាលី

Romano's Italian Pizza

Romano's Italian Pizza

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ភីហ្សា

ហាង ភីហ្សា

LUCKY MINI RAINTREE

LUCKY MINI RAINTREE

 • $ - $$$
 • បិទ

MR.Fresh Mart

MR.Fresh Mart

 • $ - $$$
 • បិទ

 AEON MaxValu Express

AEON MaxValu Express

 • $ - $$$
 • បិទ

Circle-K Cambodia

Circle-K Cambodia

 • $ - $$$
 • បិទ