ភោជនីយដ្ឋាន

ផាក់ឡូវផ្លូវជ្រូកខ្វៃផ្សារអូរឬស្សី

ផាក់ឡូវផ្លូវជ្រូកខ្វៃផ្សារអូរឬស្សី

  • បិទ

មុខម្ហូប: ផាក់ឡូវ

ខ្មែរ

Celcius Cafe TK

Celcius Cafe TK

  • បិទ

ហាងកាហ្វេ

After Hour

After Hour

  • $ - $$
  • បិទ

Fun Yi -豐藝

Fun Yi -豐藝

  • $
  • បើក

ហាងការ៉េម

Village Coffee

Village Coffee

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ