ភោជនីយដ្ឋាន

𝐇𝐞𝐲, 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞!

𝐇𝐞𝐲, 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞!

 • $ - $$$
 • បិទ

ហាងនំ

Rainy Café Studio

Rainy Café Studio

 • $ - $$$
 • បិទ

Mekong Bungalows - Floatation

Mekong Bungalows - Floatation

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ប៊ឺហ្គឺរ, ស្រាក្រឡុក, ភីហ្សា

បារ

Arabica Phnom Penh The Commune Toul Kork

Arabica Phnom Penh The Commune Toul Kork

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Wild Rose Eatery

Wild Rose Eatery

 • $ - $$
 • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ភីហ្សា

ហាងកាហ្វេ

រាត្រីបាញ់ឆែវ

រាត្រីបាញ់ឆែវ

 • $ - $$
 • បិទ

វៀតណាម

Bread Express - ហាងនំបុ័ងប្រ៊េដ អ៊ិចប្រែស

Bread Express - ហាងនំបុ័ងប្រ៊េដ អ៊ិចប្រែស

 • បិទ

មុខម្ហូប: សាំងវិច, នំប៉័ងសាច់

ហាងនំ

Truedan Norodom

Truedan Norodom

 • បិទ

មុខម្ហូប: តែគុជ

ហាងភេសជ្ជៈ

Krosal - ក្រសាល

Krosal - ក្រសាល

 • $ - $$$
 • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, ស្ពាកាទី, ផាសស្តា, ស្រាបៀរ, កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ, បារ