ភោជនីយដ្ឋាន

Jidaiya Yakitori

Jidaiya Yakitori

 • $
 • បិទ

មុខម្ហូប: មាន់បំពង

ជប៉ុន

YaKiToRi LaB

YaKiToRi LaB

 • $$
 • បើក

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Katanashi

Katanashi

 • $$
 • បើក

មុខម្ហូប: ស្ទេក

ជប៉ុន

Tama-Ya Japanese Dining & Bar

Tama-Ya Japanese Dining & Bar

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: រ៉ាមែន

ជប៉ុន

Ikindo Ramen

Ikindo Ramen

 • $ - $$
 • បើក

ជប៉ុន

Waiting Café

Waiting Café

 • $$ - $$$
 • បិទ

The Grand Terrace

The Grand Terrace

 • $$ - $$$$
 • បិទ

Tasty Restaurant 

Tasty Restaurant 

 • $ - $$
 • បើក

ចិន