ភោជនីយដ្ឋាន

មាន់អាំងតាពាក់មួក

មាន់អាំងតាពាក់មួក

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង

ខ្មែរ

ម៉ាក់ស្រីនីថ

ម៉ាក់ស្រីនីថ

 • $ - $$
 • បិទ

ខ្មែរ

Cokobar Coffee & Tea

Cokobar Coffee & Tea

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

FreeSia Coffee & Bakery

FreeSia Coffee & Bakery

 • $ - $$
 • បើក

មុខម្ហូប:

ហាងកាហ្វេ

សាច់ក្រក់សាងស្នេហ៌

សាច់ក្រក់សាងស្នេហ៌

 • បើក

មុខម្ហូប: អាហារសម្រន់,

ខ្មែរ

ខេតេ

ខេតេ

 • $ - $$
 • បើក

កៃសេប

កៃសេប

 • $ - $$
 • បើក

ថៃ