សួនអូនសុបិនត្រាវកុដិ ពិភពបន្លែធម្មជាតិ

ត្រី ,
សាច់មាន់
  • $ - $$
  • ខ្មែរ

ជីវប្រវត្តិ

មានម្ហូបគ្រប់មុខ បែបខ្មែរ​នឹងបែបអ៊ឺរ៉ុប អាហារសម្រន់ បន្លែធម្មជាតិ ទឺកពិសារធម្មជាតិ​