ម្លប់បៃតង

ត្រី ,
សាច់មាន់
  • $ - $$
  • ខ្មែរ

ជីវប្រវត្តិ

ម្លប់បៃតង មាន់ស្រែ បន្លែស្រស់ ត្រីធម្មជាតិ