ភូមិរីករាយ

ត្រី ,
សាច់មាន់
  • $ - $$
  • ខ្មែរ

ជីវប្រវត្តិ

Happy Village Restaurant តែ​ងតែផ្តល់នៅគុណភាព​ បរិមាណ​ តម្លៃ​ សេវា​កម្ម​ អនាម័យ​ខ្ពស់