បបរមាន់ស្រែ ផ្ទះអ៉ីដា - Bor Bor Moin Sre Ptes Eda

បបរគ្រឿង
  • $ - $$
  • ខ្មែរ

ជីវប្រវត្តិ

Serving only organic chicken for food, Bor Bor Moin Sre Ptes Eda resides in Toul Tom Pong.